Kallelse årsmöte, SOKU-Göteborg

SOKU-Göteborg kallar till årsmöte.

Lördag 28 januari 2017, kl. 14:00, i S:t Johannes kyrkas lokal.

Motioner skall inkomma till styrelsen senast 1 vecka innan årsmötet. Man kan antingen maila till yuhanes@inspirit.nu eller lämna skriftlig motion i kyrkans brevlåda, alternativt maila till SOKU-Göteborg, S:t Johannes Syrisk Ortodoxa Kyrka, Bläsebogärdet 2, 424 33 Angered.

Varmt välkomna.

Stadgar säger om årsmöte:

4. ÅRSMÖTE

4.1. Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ.

4.2. Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 15 februari varje år.

4.3. Kallelse skall senast två veckor innan årsmötet vara tillgänglig för medlemmarna.

4.4. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

4.5. 
Yttrande, förslags- och rösträtt vid årsmötet har varje medlem i lokalföreningen.

4.6. Ledamot av lokalföreningsstyrelse har dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.

4.7. Vid lokalföreningens årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Årsmötets öppnande.

2. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.

3. Val av 2 protokollsjusterare, tillika rösträknare.

4. Fastställande av röstlängd för mötet.

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

6. Fastställande av dagordning.

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.

8. Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår.

10. Fastställande av medlemsavgift.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget.

12. Fastställande av antalet personer i styrelsen, dock minst fem personer.

13. Val av ny styrelse för en tid av ett år: a. Ordförande
b. Vice ordförande c. Kassör
d. Sekreterare
e. Övriga ledamöter f. Suppleanter (0-2)

14. Val av revisorer, dock minst en ledamot

15. Val av valberedning, bestående av tre ledamöter, varav en är
sammankallande.

16. Val av firmatecknare

17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

18. Övriga frågor

19. Mötets avslutande